Trang chủ » Tin giáo dục » Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các trường TCCN năm học 2016 - 2017

Tin giáo dục

 • Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các trường TCCN năm học 2016 - 2017

 • Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các trường TCCN năm học 2016 - 2017
   
  Cơ quan chủ quản: ..........                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG .............................                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
    Thời hạn gửi: 20/11/2016                                              Hà Nội, ngày        tháng       năm 2016
    Số lượng: 02
      
  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
    
  Phần 1- Thông tin chung ( theo Phu lục gửi kèm)
   
   Phần 2 -  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016
   (Tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch của năm học 2015 - 2016,
                                                            đánh giá ưu điểm và tồn tại,… )
   Phần 3 -  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017
   
  I. ĐẶC ĐIỂM  (nêu rõ, cụ thể theo đặc thù của nhà trường)
  1. Thuận lợi
  2. Khó khăn
  3.  Tình hình đầu năm học
  3.1. Thông tin CBQL ( theo Phụ lục 2)
  3.2.Thông tin đội ngũ CBVC, GV (theo phục lục 3)
  3.3. Thông tin về học sinh (theo phụ lục 4)

  II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  NĂM HỌC 2016 - 2017
  1. Mục tiêu (nêu trọng tâm nhà trường cần phải đạt được trong năm học)
  2. Chỉ tiêu cơ bản (nêu một số chỉ tiêu cần phải đạt được trong năm học):
  - Dự kiến số lượng tuyển sinh cho từng ngành đào tạo nhà trường được phép đào tạo:……..
  - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cho từng ngành ( giỏi:…., Khá:….., TB khá:…., TB:….)
  III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  1. Mở rộng quy mô,ngành nghề, hình thức đào tạo
  - Các đơn vị đã  tham gia đào tạo với nhà trường ngành đào tạo truyền thống trong năm học 2015 – 2016 (ghi rõ tên ngành và tên đơn vị tham gia đào tạo cho ngành học ):……………………………
  - Ngành đào tạo chất lượng đã  kết hợp đào với doanh nghiệp trong năm học:……………………
  - Dự kiến các đơn vị sử dụng học sinh của nhà trường sau đào tạo (ghi rõ số lượng cho từng ngành):……………………………………………………………………………………
  - Các phương thức đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của người học dự
   kiến triển khai trong năm học(nội dung và giải pháp cụ thể)
  - Kế hoạch tuyên truyền , giới thiệu về ngành học TCCN và về nhà trường ( Nội dung và phương
   án triển khai)
  - Giải pháp tuyển sinh để đạt chỉ tiêu:……………………………………………………………
  - Các ngành nhà trường đã mở trong năm học 2015 – 2016:……………………………………
  - Dự kiến mở thêm chuyên ngành đào tạo mới trong năm học 2016 – 2017:…………………….
  - Các chuyên ngành đào tạo ngắn hạn trong năm học 2015-2016 đáp ứng nhu cầu xã hội đã triển khai : …….........................................................................................................................................................
  2. Đổi mới công tác quản lý nhà trường
  - Kiện toàn tổ chức (HĐQT, BGH, phòng khoa, tổ chức đoàn thể) phân cấp trách nhiệm cho từng bộ phận của nhà trường ( Nội dung và giải pháp):…………………………………………
  - Tăng cường thanh tra, kiểm tra (có Kế hoạch thanh tra của các Khoa, Tổ và kế hoạch thanh tra chung của nhà trường có đánh giá kết quả cụ thể bằng biên bản ):
  + Dự kiến số lần dự giờ trên lớp học của BGH:………… tiết, đạt tỉ lệ:…………%
  + Dự kiến số lần dự giờ trên lớp của các Khoa, tổ bộ môn:………..tiết, đạt tỉ lệ:………………..%
  + Dự kiến số lần kiểm tra hồ sơ, sổ sách các loại:………………… lần, đạt tỉ lệ:………………...%
  - Xây dựng sự ổn định của nhà trường trong giai đoạn khó khăn ( Nội dung và giải pháp thực hiện):………………………………………………………………………………………
  - Xây dựng kế hoạch phát triển của nhà trường  trong 5 năm tới đảm bảo điều kiện thực hiện cam
  kết khi thành lập trường ( Nội dung và giải pháp thực hiện):…………………………………………
  - Xây dựng và điều chỉnh quy chế hoạt động đối với trường NCL :……………………………..
  - Xây dựng quy chế chi tiêt nội bộ, quy chế dân chủ tại cơ sở ( Nội dung và giải pháp thực hiện):…
  3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo:
  + Tên giáo trình (biên soạn mới , bổ sung chỉnh sửa) trong năm học 2016 – 2017:………………
  - Triển khai đào tạo chuyên ngành theo hướng trình độ, chất lượng cao …(tên các ngành):………
  - Công bố chuẩn đầu ra các ngành  nghề ĐT, thực hiện thông tư 09 về 3 công khai:
  - Các hình thức gắn kết với đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung,
  chương trình đào tạo và khai thác làm cơ sở thực hành, thực tập cho học sinh………………..
  - Kế hoạch xây dựng qui trình, tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cho từng ngành
  đào tạo và tổ chức thí điểm đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra đối với từng ngành ( nội dung và giải pháp thực hiện):……………………………………………………………………………
  -  Kế hoạch  tổ chức giáo viên dạy giỏi cấp  trường :
     + Thời gian triển khai:…………………………………………………………………………………
  - Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường:
     + Thời gian triển khai:…………………………………………………………………………………
     + Số lượng môn/chuyên ngành tổ chức:………………………………………………………………
  4. Nâng cao chất lượng đội ngũ và kiện toàn bộ máy quản lý trong năm học 2016 - 2017:
  - Kiện toàn bộ máy (kế hoạch bộ máy quản lý: BGH, khoa, phòng….) theo điều lệ trường TCCN
  - Công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ (chú trọng XD đội ngũ GV  của từng chuyên ngành ĐT)
  - Công tác bồi dưỡng, cập nhật chuyên môn; đổi mới  phương pháp giảng dạy :
  + Số lượng CBGV dự kiến đào tạo sau đại học:……………………………………………………..
  + Số lượng CBGV đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………
  + Chuyên đề đào tạo bồi dưỡng nhà trường đề xuất cần đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong năm học và những năm tiếp theo:……………………………………………………………………….
  (- Hoạt động NCKH, đúc rút SKKN trong dạy học, quản lý (nội dung cụ thể) -  theo hướng dẫn của Phòng KHCN.
  - Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực giáo viên dạy LT và TH ( nội dung và giải pháp):…………
  - Xây dựng cơ chế đãi ngộ sử dụng đội ngũ CB, GV giỏi, tâm huyết ( Nội dung và giải pháp):……
  5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị  phục vụ đào tạo ( theo phụ lục 5):
  6- Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội:
  - Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn gắn với nhu cầu xã hội trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực theo từng ngành nghề đào tạo của nhà trường ( Nội dung và giải pháp)
  - Các biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện  đào tạo ngắn hạn gắn với nhu cầu xã hội:
  - Xác định kế hoạch đào tạo, công tác tổ chức, phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng
  chương trình , tổ chức đào tạo và sử dụng sản phẩm sau đào tạo; điều hành và quản lí đào tạo;
  - Biện pháp đánh giá chất lượng sản phẩm đào tạo,  theo dõi HS sau khi tốt nghiệp.
  - Mở rộng liên thông, liên kết, gắn đào tạo với giới thiệu việc làm.
  - Tăng cường hợp tác bằng nhiều hình thức với các đối tác nước ngoài.
  - Kế hoạch xây dựng 1 - 2 ngành trọng điểm đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường
  lao động Hà Nội và các địa bàn lân cận( nội dung và giải pháp):………………………………………
  7. Nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức, nhân cách nghề nghiệp và kỹ năng xã hội
  - Phát huy kết quả thực hiện các cuộc vận động
  - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa:………………………………………
  - Tổ chức hội thảo, chuyên đề khác bồi dưỡng kỹ năng cho học viên:……………………………
  - Xây dựng chỉ tiêu rèn luyện của học sinh tại trường:……………………………………………
  - Tổ chức ký cam kết học sinh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội ( Nội dung và giải pháp)
  III. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN
  (Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu, các phòng ban khoa  trong trường; phối hợp giữa các bộ
  phận trong nhà trường, ....)
   
  Phần 3
  1 - Những điểm mới trường sẽ triển khai để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2016 – 2017
  2 - Kiến nghị, đề xuất
   
                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)
   
  Ghi chú:  
  - Các trường căn cứ Chỉ thị năm học 2016 – 2017 của Bộ GD & ĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
   của Sở; điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
  - Cấu trúc và nội dung nêu trên có ý nghĩa gợi ý, tham khảo.
  - Kế hoạch năm học gửi về Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp (đồng chí Nguyễn Đình Chiến) bằng văn
  bản  cứng cho các đồng chí chuyên viên theo dõi trường và gửi kèm theo bản điện tử (file) theo địa chỉ: Chiensgd@gmail.com   thời điểm nộp báo cáo trước ngày 20/11/2016.
   
  Tải file đính kèm tại đây!
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ  Cơ sở 1: Số 73 - Đường Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội Tel : 024. 367 63 668 - 024 367 63 669 - 024. 66862266
   
  Cơ sở 2: Phòng 206 - Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội.